O inwestycji

Aglomeracyjny odcinek PKM Południe, wraz z 2 inwestycjami drogowymi realizowanymi przez Miasto Gdańsk, zaplanowany do realizacji w I etapie inwestycji.

Funkcjonująca od 2015 r. linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej otworzyła komunikacyjnie Trójmiasto w kierunku zachodnim i stała się silnym bodźcem do rozwoju transportu kolejowego w całym regionie. PKM będąca pierwszą linią kolejową w Polsce wybudowaną przez samorząd, w ciągu 7 lat od jej uruchomienia przewiozła blisko 20 mln pasażerów, co bezpośrednio przełożyło się na liczne inwestycje samorządów zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot w modernizacje dworców i budowę nowych węzłów integracyjnych na terenach, do których dzięki PKM zaczęły docierać pociągi.

Jednym z pomysłów, jakie pojawiły się na Pomorzu jako efekt kolejowego boomu po uruchomieniu PKM, był projekt budowy nowej linii kolejowej od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście do południowych dzielnic Gdańska, przewidujący możliwość jej późniejszego połączenia zarówno z istniejącą linią kolejową nr 248 (PKM), jak i nieczynną obecnie, wymagającą modernizacji linią 229 (Pruszcz Gdański – Stara Piła). Pierwszy etap projektu PKM udowodnił, że najlepszym rozwiązaniem gwarantującym zapewnienie transportu zbiorowego dla mieszkańców dynamicznie rozwijających się nowych dzielnic Gdańska oraz gmin sąsiadujących jest kolej. Tylko w samych południowych dzielnicach Gdańska w perspektywie 2030 r. będzie mieszkać 100 tysięcy osób – nie licząc okolicznych miejscowości z terenów gmin Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo.

Dlatego Samorząd Województwa pomorskiego wspólnie z gminami zrzeszonymi w OMGGS podjęły się realizacji nowego, wizjonerskiego projektu o nazwie „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II – Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” (w skrócie: PKM Południe).

W ramach przygotowywanego w latach 2021-2023 Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla tej inwestycji przeanalizowane zostały następujące odcinki tej inwestycji:

  • „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: budowa linii kolejowej na
   odcinku Gdańsk Śródmieście – węzeł Kowale”, na który składają się:
   • Odcinek 1 – budowa/przedłużenie linii kolejowej o długości ok. 4 km od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście w kierunku południowych dzielnic Gdańska do pętli Łostowice – Świętokrzyska, wraz z rozbudową funkcji przesiadkowych istniejącego tam węzła integracyjnego.
   • Odcinek 2 – budowa (przedłużenie odcinka 1) nowej linii kolejowej o długości ok. 3,5 km od węzła integracyjnego Gdańsk Łostowice – Świętokrzyska w kierunku zachodniej obwodnicy Trójmiasta do węzła integracyjnego Kowale wraz z budową tego węzła.
  • Odcinek 3 – budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 6-7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w istniejącą linię kolejową nr 229, pomiędzy Straszynem i Goszynem.
  • Odcinek 4 – modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 229 na odcinku Stara Piła – Pruszcz Gdański o długości ok. 25 km.
  • Odcinek 5 – budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w linię kolejową nr 248 (PKM), pomiędzy przystankami Gdańsk Jasień i Gdańsk Kiełpinek.

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe nie tylko określiło rekomendowany przebieg PKM Południe, ale przede wszystkim jest podstawą do podjęcia decyzji finansowych i rzeczowych odnośnie przyszłej realizacji całego projektu lub jego części, wskazania niezbędnej rezerwy terenowej oraz optymalnego etapowania całej inwestycji.


Poniżej prezentujemy podsumowanie realizowanego od 2021 roku Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla projektu PKM Południe.

DOKUMENTACJA