Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej projektu PKM Południe

PKM SA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pkm-poludnie.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF, DOC itp. – staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data sporządzenia: 2022-02-07

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: sekretariat@pkm-sa.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 350 11 00.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja i dojazd

Pomorska Kolej Metropolitalna – Lokalne Centrum Sterowania

Siedziba PKM SA
ul. Budowlanych 77
80-298 Gdańsk

Budynek położony jest przy ulicy Budowlanych w Gdańsku-Matarni. Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd do innych części miasta, zarówno komunikacją miejską, jak i własnym środkiem transportu. Przed budynkiem znajduje się bezpłatny, monitorowany parking mieszczący ponad 100 samochodów osobowych, w tym 5 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Najbliższe przystanki:

  • MATARNIA PKM (około 170 metrów) – przystanek kolejowy PKM
  • MATARNIA PKM 02 (około 190 metrów) – przystanek autobusowy
  • AGRARNA 01 (około 500 metrów)- przystanek autobusowy
  • AGRARNA 03 (około 350 metrów) – przystanek autobusowy

Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

Do budynku można dojść bezpośrednio z przystanku PKM oraz chodnikiem prowadzącymi od ulicy Budowlanych. Wejście znajduje się w centralnej części budynku, równolegle do ulicy Budowlanych. Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej, wejście z poziomu terenu (bez stopni). Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie.

Przy wejściu zamontowany jest domofon i przycisk przywołania.

Po prawej stronie od wejścia zlokalizowana jest portiernia, gdzie w godzinach od 6:00 do 18:00 dostępny jest ochroniarz, który może pomóc w komunikacji po budynku. Obok portierni na ścianie wisi tablica informacyjna, a nad portiernią ekran z informacyjnymi treściami multimedialnymi.

Dostępność sali konferencyjnej – w budynku znajdują się dwie sale konferencyjne:

  • Duża – po prawej stronie od wejścia do budynku,
  • Mała po lewej stronie od wejścia do budynku,

Możliwość poruszania się na wózku, brak progów przy wejściu do sal. Dostępne są systemy nagłośnienia oraz ekrany multimedialne.

Oznaczenie

Budynek jest wyraźnie oznakowany na szczycie budynku przy pomocy logotypu oraz białego napisu z pełną nazwą spółki. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze, wejście możliwe po wcześniejszej rejestracji w portierni. Wejście do sekretariatu odbywa się poprzez klatkę schodową zlokalizowaną naprzeciw portierni. W klatce schodowej po lewej stronie od schodów zlokalizowana jest winda. Po opuszczeniu windy na pierwszym piętrze lub schodów należy udać się w linii prostej bezpośrednio do sekretariatu. Trasa jest wolna od przeszkód, w połowie odległości zmienia się nawierzchnia z kafli na wykładzinę.

Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi oraz brak zmian poziomów zapewnia trasę wolną od przeszkód.

Winda

W budynku znajduje się winda o wymiarach 1,04/1,4 m. Szerokość drzwi wynosi ok. 0,9 m. W windzie umiejscowione jest oznakowanie alfabetem Braille’a.

Toalety

W budynku zlokalizowane są dla osób z niepełnosprawnością.

Na parterze toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana w pobliżu portierni, niedaleko wejścia głównego. Również na , w sąsiedztwie sekretariatu, znajduje się jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Z klatki schodowej można dostać się do niej bez żadnych przeszkód.

Obsługa niesłyszących

W siedzibie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w siedzibie PKM.

Zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy mailowo na adres: sekretariat@pkm-sa.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 58 350 11 00

W siedzibie PKM SA nie występują pętle indukcyjne.

Pies asystujący

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.